Traditional

北院

北院人稀到,東窗地最偏。
竹煙行竈上,石壁臥房前。
性拙身多暇,心慵事少緣。
還如病居士,唯置一床眠。

Simplified

北院

北院人稀到,东窗地最偏。
竹烟行灶上,石壁卧房前。
性拙身多暇,心慵事少缘。
还如病居士,唯置一床眠。

Pronunciation

běi yuàn

běi yuàn rén xī dào , dōng chuāng dì zuì piān 。
zhú yān xíng zào shàng , shí bì wò fáng qián 。
xìng zhuō shēn duō xiá , xīn yōng shì shǎo yuán 。
huán rú bìng jū shì , wéi zhì yī chuáng mián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.