Traditional

十二時行孝文

日昳未,在家行孝兼行義。
莫取妻言兄弟疏,卻[教]父母流雙淚。

Simplified

十二时行孝文

日昳未,在家行孝兼行义。
莫取妻言兄弟疏,却[教]父母流双泪。

Pronunciation

shí èr shí xíng xiào wén

rì dié wèi , zài jiā xíng xiào jiān xíng yì 。
mò qǔ qī yán xiōng dì shū , què [ jiào ] fù mǔ liú shuāng lèi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.