Traditional

十二月二十三日作兼呈晦叔

案頭歷日雖未盡,向後唯殘六七行。
床下酒瓶雖不滿,猶應醉得兩三場。
病身不許依年老,拙宦虛教逐日忙。
聞健偷閑且勤飲,一杯之外莫思量。

Simplified

十二月二十三日作兼呈晦叔

案头历日虽未尽,向后唯残六七行。
床下酒瓶虽不满,犹应醉得两三场。
病身不许依年老,拙宦虚教逐日忙。
闻健偷闲且勤饮,一杯之外莫思量。

Pronunciation

shí èr yuè èr shí sān rì zuò jiān chéng huì shū

àn tóu lì rì suī wèi jìn , xiàng hòu wéi cán liù qī xíng 。
chuáng xià jiǔ píng suī bù mǎn , yóu yīng zuì dé liǎng sān cháng 。
bìng shēn bù xǔ yī nián lǎo , zhuō huàn xū jiào zhú rì máng 。
wén jiàn tōu xián qiě qín yǐn , yī bēi zhī wài mò sī liáng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.