Traditional

十二月二十六夜聽雨

新春尚七日,小雨暗江城。
茆檐夜點滴,已作春雨聲。
輕黃上柳枝,嬾綠抽菊萌;造物本何心,誰主此發生?
頗疑重雲外,鬥杓已東傾。
老至不可卻,一尊忘濁清。

Simplified

十二月二十六夜听雨

新春尚七日,小雨暗江城。
茆檐夜点滴,已作春雨声。
轻黄上柳枝,嬾绿抽菊萌;造物本何心,谁主此发生?
颇疑重云外,斗杓已东倾。
老至不可却,一尊忘浊清。

Pronunciation

shí èr yuè èr shí liù yè tīng yǔ

xīn chūn shàng qī rì , xiǎo yǔ àn jiāng chéng 。
máo yán yè diǎn dī , yǐ zuò chūn yǔ shēng 。
qīng huáng shàng liǔ zhī , lǎn lǜ chōu jú méng û zào wù běn hé xīn , shuí zhǔ cǐ fā shēng ?
pō yí zhòng yún wài , dǒu sháo yǐ dōng qīng 。
lǎo zhì bù kě què , yī zūn wàng zhuó qīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.