Traditional

十二月二日夜夢與客並馬行黃河上息於古驛

河濱古驛辟重門,雉兔紛紛黍酒渾。
吾輩豈應徒醉飽,會傾東海洗中原。

Simplified

十二月二日夜梦与客并马行黄河上息於古驿

河滨古驿辟重门,雉兔纷纷黍酒浑。
吾辈岂应徒醉饱,会倾东海洗中原。

Pronunciation

shí èr yuè èr rì yè mèng yǔ kè bìng mǎ xíng huáng hé shàng xī yū gǔ yì

hé bīn gǔ yì bì zhòng mén , zhì tù fēn fēn shǔ jiǔ hún 。
wú bèi qǐ yīng tú zuì bǎo , huì qīng dōng hǎi xǐ zhōng yuán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.