Traditional

十月二十六日夜夢行南鄭道中既覺恍然攬筆作

孤雲兩角不可行,望雲九井不可渡。
嶓冢之山高插天,漢水滔滔日東去。
高皇試劍石為分,草沒苔封猶故處。
將壇坡陀過千載,中野疑有神物護。
我時在幕府,來往無晨暮。
夜宿沔陽驛,朝飯長木舖。
雪中痛飲百榼空,蹴踏山林伐狐兔。
耽耽北山虎,食人不知數。
孤兒寡婦讎不報,日落風生行旅懼。
我聞投袂起,大呼聞百步,奮戈直前虎人立,吼裂蒼崖血如註。
從騎三十皆秦人,面青氣奪空相顧。
國家未發度遼師,落魄人間傍行路。
對花把酒學醞藉,空辱諸公誦詩句。
即今衰病臥在床,振臂猶思傋征戍。
南人孰謂不知兵?
昔者亡秦楚三戶!

Simplified

十月二十六日夜梦行南郑道中既觉恍然揽笔作

孤云两角不可行,望云九井不可渡。
嶓冢之山高插天,汉水滔滔日东去。
高皇试剑石为分,草没苔封犹故处。
将坛坡陀过千载,中野疑有神物护。
我时在幕府,来往无晨暮。
夜宿沔阳驿,朝饭长木舖。
雪中痛饮百榼空,蹴踏山林伐狐兔。
耽耽北山虎,食人不知数。
孤儿寡妇雠不报,日落风生行旅惧。
我闻投袂起,大呼闻百步,奋戈直前虎人立,吼裂苍崖血如注。
从骑三十皆秦人,面青气夺空相顾。
国家未发度辽师,落魄人间傍行路。
对花把酒学酝藉,空辱诸公诵诗句。
即今衰病卧在床,振臂犹思傋征戍。
南人孰谓不知兵?
昔者亡秦楚三户!

Pronunciation

shí yuè èr shí liù rì yè mèng xíng nán zhèng dào zhōng jì jué huǎng rán lǎn bǐ zuò

gū yún liǎng jiǎo bù kě xíng , wàng yún jiǔ jǐng bù kě dù 。
bō zhǒng zhī shān gāo chā tiān , hàn shuǐ tāo tāo rì dōng qù 。
gāo huáng shì jiàn shí wéi fēn , cǎo méi tái fēng yóu gù chǔ 。
jiāng tán pō tuó guò qiān zài , zhōng yě yí yǒu shén wù hù 。
wǒ shí zài mù fǔ , lái wǎng wú chén mù 。
yè sù miǎn yáng yì , zhāo fàn cháng mù pù 。
xuě zhōng tòng yǐn bǎi kē kōng , cù tà shān lín fá hú tù 。
dān dān běi shān hǔ , shí rén bù zhī shù 。
gū ér guǎ fù chóu bù bào , rì luò fēng shēng xíng lǚ jù 。
wǒ wén tóu mèi qǐ , dà hū wén bǎi bù , fèn gē zhí qián hǔ rén lì , hǒu liè cāng yá xuè rú zhù 。
cóng qí sān shí jiē qín rén , miàn qīng qì duó kōng xiāng gù 。
guó jiā wèi fā dù liáo shī , luò pò rén jiān bàng xíng lù 。
duì huā bǎ jiǔ xué yùn jiè , kōng rǔ zhū gōng sòng shī jù 。
jí jīn shuāi bìng wò zài chuáng , zhèn bì yóu sī jiǎng zhēng shù 。
nán rén shú wèi bù zhī bīng ?
xī zhě wáng qín chǔ sān hù !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.