Traditional

千秋歲

松舟桂楫。
苕霅溪頭別。
秋後雨,春前雪。
書憑湖雁寄,手把江蘺折。
人未老,相看元似來時節。
芳草鳴鶗鴂。
野菜飛黃蝶。
時易去,愁難說。
析波浮玉醴,換火繙銀葉。
拚醉也,馬蹄歸踏梨花月。

Simplified

千秋岁

松舟桂楫。
苕霅溪头别。
秋後雨,春前雪。
书凭湖雁寄,手把江蓠折。
人未老,相看元似来时节。
芳草鸣鶗鴂。
野菜飞黄蝶。
时易去,愁难说。
析波浮玉醴,换火繙银叶。
拚醉也,马蹄归踏梨花月。

Pronunciation

qiān qiū suì

sōng zhōu guì jí 。
tiáo zhá xī tóu bié 。
qiū hòu yǔ , chūn qián xuě 。
shū píng hú yàn jì , shǒu bǎ jiāng lí zhē 。
rén wèi lǎo , xiāng kàn yuán sì lái shí jié 。
fāng cǎo míng tí jué 。
yě cài fēi huáng dié 。
shí yì qù , chóu nán shuō 。
xī bō fú yù lǐ , huàn huǒ fān yín yè 。
pàn zuì yě , mǎ tí guī tà lí huā yuè 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.