Traditional

午枕

老嬾開編早欠伸,強搔短發照青熒。
齏鹽二十年前夢,尚想長廊撼夜鈴。

Simplified

午枕

老嬾开编早欠伸,强搔短发照青荧。
齑盐二十年前梦,尚想长廊撼夜铃。

Pronunciation

wǔ zhěn

lǎo lǎn kāi biān zǎo qiàn shēn , qiáng sāo duǎn fā zhào qīng yíng 。
jī yán èr shí nián qián mèng , shàng xiǎng cháng láng hàn yè líng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.