Traditional

午飯

我望天公本自廉,身閑飯足敢求兼!
破裘負日茆檐底,一碗藜羹似蜜甜。

Simplified

午饭

我望天公本自廉,身闲饭足敢求兼!
破裘负日茆檐底,一碗藜羹似蜜甜。

Pronunciation

wǔ fàn

wǒ wàng tiān gōng běn zì lián , shēn xián fàn zú gǎn qiú jiān !
pò qiú fù rì máo yán dǐ , yī wǎn lí gēng sì mì tián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.