Traditional

半俸自戊辰二月置不復言作絕句

俸券新同廢紙收,迎賓僅有一絁裘。
日鋤幽圃君無笑,猶騰墻東學儈牛。

Simplified

半俸自戊辰二月置不复言作绝句

俸券新同废纸收,迎宾仅有一絁裘。
日锄幽圃君无笑,犹腾墙东学侩牛。

Pronunciation

bàn fèng zì wù chén èr yuè zhì bù fù yán zuò jué jù

fèng quàn xīn tóng fèi zhǐ shōu , yíng bīn jǐn yǒu yī shī qiú 。
rì chú yōu pǔ jūn wú xiào , yóu téng qiáng dōng xué kuài niú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.