Traditional

華陽觀中八月十五日夜招友玩月

人道秋中明月好,欲邀同賞意如何?
華陽洞裏秋壇上,今夜清光此處多。

Simplified

华阳观中八月十五日夜招友玩月

人道秋中明月好,欲邀同赏意如何?
华阳洞里秋坛上,今夜清光此处多。

Pronunciation

huá yáng guān zhōng bā yuè shí wǔ rì yè zhāo yǒu wán yuè

rén dào qiū zhōng míng yuè hǎo , yù yāo tóng shǎng yì rú hé ?
huá yáng dòng lǐ qiū tán shàng , jīn yè qīng guāng cǐ chǔ duō 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.