Traditional

南鄉子

雨後斜陽。
細細風來細細香。
風定波平花映水,休藏。
照出輕盈半面妝。
路隔秋江。
蓮子深深隱翠房。
意在蓮心無問處,難忘。
淚裛紅腮不記行。

Simplified

南乡子

雨後斜阳。
细细风来细细香。
风定波平花映水,休藏。
照出轻盈半面妆。
路隔秋江。
莲子深深隐翠房。
意在莲心无问处,难忘。
泪裛红腮不记行。

Pronunciation

nán xiāng zǐ

yǔ hòu xié yáng 。
xì xì fēng lái xì xì xiāng 。
fēng dìng bō píng huā yìng shuǐ , xiū cáng 。
zhào chū qīng yíng bàn miàn zhuāng 。
lù gé qiū jiāng 。
lián zǐ shēn shēn yǐn cuì fáng 。
yì zài lián xīn wú wèn chǔ , nán wàng 。
lèi yì hóng sāi bù jì xíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.