Traditional

南鄉子

淺淺畫雙眉。
取次梳妝也便宜。
灑著胭脂紅撲面,須知。
更有何人得似伊。
寶帳燭殘時。
好個溫柔模樣兒。
月裏仙郎清似玉,相期。
些子精神更與誰。

Simplified

南乡子

浅浅画双眉。
取次梳妆也便宜。
洒着胭脂红扑面,须知。
更有何人得似伊。
宝帐烛残时。
好个温柔模样儿。
月里仙郎清似玉,相期。
些子精神更与谁。

Pronunciation

nán xiāng zǐ

qiǎn qiǎn huà shuāng méi 。
qǔ cì shū zhuāng yě biàn yí 。
sǎ zhuó yān zhī hóng pū miàn , xū zhī 。
gēng yǒu hé rén dé sì yī 。
bǎo zhàng zhú cán shí 。
hǎo gè wēn róu mó yàng ér 。
yuè lǐ xiān láng qīng sì yù , xiāng qī 。
xiē zǐ jīng shén gēng yǔ shuí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.