Traditional

南鄉子

嗟見世間人。
但有纖毫即是塵。
不住舊時無相貌,沈淪。
祗為從來認識神。
作麼有疏親。
我自降魔轉法輪。
不是攝心除妄想,求真。
幻化空身即法身。

Simplified

南乡子

嗟见世间人。
但有纤毫即是尘。
不住旧时无相貌,沈沦。
祗为从来认识神。
作麽有疏亲。
我自降魔转法轮。
不是摄心除妄想,求真。
幻化空身即法身。

Pronounciation

nán xiāng zǐ

jiē jiàn shì jiān rén 。
dàn yǒu xiān háo jí shì chén 。
bù zhù jiù shí wú xiāng mào , shěn lún 。
zhī wéi cóng lái rèn shí shén 。
zuò mó yǒu shū qīn 。
wǒ zì jiàng mó zhuǎn fǎ lún 。
bù shì shè xīn chú wàng xiǎng , qiú zhēn 。
huàn huà kōng shēn jí fǎ shēn 。

Rate this poem: 

Become a Patron!

Reviews

No reviews yet.