Traditional

南鄉子

鼎器法乾坤。
上是天元下地元。
若也更能顛倒運,交番。
闔辟循環在八門。
搬運上昆侖。
龜與蛇兒自吐吞。
百尺竿頭牢把線,掀騰。
從此元神

Simplified

南乡子

鼎器法乾坤。
上是天元下地元。
若也更能颠倒运,交番。
阖辟循环在八门。
搬运上昆仑。
龟与蛇儿自吐吞。
百尺竿头牢把线,掀腾。
从此元神

Pronunciation

nán xiāng zǐ

dǐng qì fǎ qián kūn 。
shàng shì tiān yuán xià dì yuán 。
ruò yě gēng néng diān dǎo yùn , jiāo fān 。
hé bì xún huán zài bā mén 。
bān yùn shàng kūn lún 。
guī yǔ shé ér zì tǔ tūn 。
bǎi chǐ gān tóu láo bǎ xiàn , xiān téng 。
cóng cǐ yuán shén

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.