Traditional

南鄉子

關鎖自周天。
升降循環三寸田。
不在噓呵並數息,天然。
九轉無虧火力全。
胎息謾流傳。
要在陰陽不可偏。
呼吸吹噓畢賴巽。
風綿。
妙在前弦

Simplified

南乡子

关锁自周天。
升降循环三寸田。
不在嘘呵并数息,天然。
九转无亏火力全。
胎息谩流传。
要在阴阳不可偏。
呼吸吹嘘毕赖巽。
风绵。
妙在前弦

Pronunciation

nán xiāng zǐ

guān suǒ zì zhōu tiān 。
shēng jiàng xún huán sān cùn tián 。
bù zài xū hē bìng shù xī , tiān rán 。
jiǔ zhuǎn wú kuī huǒ lì quán 。
tāi xī mán liú chuán 。
yào zài yīn yáng bù kě piān 。
hū xī chuī xū bì lài xùn 。
fēng mián 。
miào zài qián xián

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.