Traditional

南歌子

異縣相逢晚,中年作別難。
暮秋風雨客衣寒。
又向朝天門外,話悲歡。
瘦馬行霜棧,輕舟下雪灘。
烏奴山下一林丹。
為說三年常寄,夢魂間。

Simplified

南歌子

异县相逢晚,中年作别难。
暮秋风雨客衣寒。
又向朝天门外,话悲欢。
瘦马行霜栈,轻舟下雪滩。
乌奴山下一林丹。
为说三年常寄,梦魂间。

Pronunciation

nán gē zǐ

yì xiàn xiāng féng wǎn , zhōng nián zuò bié nán 。
mù qiū fēng yǔ kè yī hán 。
yòu xiàng zhāo tiān mén wài , huà bēi huān 。
shòu mǎ xíng shuāng zhàn , qīng zhōu xià xuě tān 。
wū nú shān xià yī lín dān 。
wéi shuō sān nián cháng jì , mèng hún jiān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.