Traditional

蔔算子

漠漠雨其濛,湛湛江之永。
凍壓溪橋並見花,安得杯中影。
明水未登彜,飾玉先浮鼎。
寄語清居山上翁,驛使催歸近。

Simplified

卜算子

漠漠雨其濛,湛湛江之永。
冻压溪桥并见花,安得杯中影。
明水未登彝,饰玉先浮鼎。
寄语清居山上翁,驿使催归近。

Pronunciation

bǔ suàn zǐ

mò mò yǔ qí méng , zhàn zhàn jiāng zhī yǒng 。
dòng yā xī qiáo bìng jiàn huā , ān dé bēi zhōng yǐng 。
míng shuǐ wèi dēng yí , shì yù xiān fú dǐng 。
jì yǔ qīng jū shān shàng wēng , yì shǐ cuī guī jìn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.