Traditional

盧巴驛聞張禦史張判官欲到不得待留贈之

旅竄南方遠,傳聞北使來。
舊庭知玉樹,合浦識珠胎。
白發因愁改,丹心托夢回。
皇恩若再造,為憶不然灰。

Simplified

卢巴驿闻张御史张判官欲到不得待留赠之

旅窜南方远,传闻北使来。
旧庭知玉树,合浦识珠胎。
白发因愁改,丹心托梦回。
皇恩若再造,为忆不然灰。

Pronunciation

lú bā yì wén zhāng yù shǐ zhāng pàn guān yù dào bù dé dài liú zèng zhī

lǚ cuàn nán fāng yuǎn , chuán wén běi shǐ lái 。
jiù tíng zhī yù shù , hé pǔ shí zhū tāi 。
bái fā yīn chóu gǎi , dān xīn tuō mèng huí 。
huáng ēn ruò zài zào , wéi yì bù rán huī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.