Traditional

臥病雜題

鷗鷺馴亭沼,琴書悅性靈。
身叨鄉祭酒,孫為國添丁。
煙浦收菇菜,秋山斸茯苓。
虛名吾所薄,未應少微星。

Simplified

卧病杂题

鸥鹭驯亭沼,琴书悦性灵。
身叨乡祭酒,孙为国添丁。
烟浦收菰菜,秋山斸茯苓。
虚名吾所薄,未应少微星。

Pronunciation

wò bìng zá tí

ōu lù xùn tíng zhǎo , qín shū yuè xìng líng 。
shēn tāo xiāng jì jiǔ , sūn wéi guó tiān dīng 。
yān pǔ shōu gū cài , qiū shān zhú fú líng 。
xū míng wú suǒ báo , wèi yīng shǎo wēi xīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.