Traditional

即事

遯居無外事,白日不勝長。
詩為窮差進,琴雖老未忘。
映窗精試墨,閉合苦留香。
年少無相誚,功名事更狂。

Simplified

即事

遯居无外事,白日不胜长。
诗为穷差进,琴虽老未忘。
映窗精试墨,闭合苦留香。
年少无相诮,功名事更狂。

Pronunciation

jí shì

dùn jū wú wài shì , bái rì bù shèng cháng 。
shī wéi qióng chà jìn , qín suī lǎo wèi wàng 。
yìng chuāng jīng shì mò , bì hé kǔ liú xiāng 。
nián shǎo wú xiāng qiào , gōng míng shì gēng kuáng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.