Traditional

又六言

未央宮裏紅杏,羯鼓三聲打開。
大庾嶺頭梅萼,管城呼上屏來。

Simplified

又六言

未央宫里红杏,羯鼓三声打开。
大庾岭头梅萼,管城呼上屏来。

Pronounciation

yòu liù yán

wèi yāng gōng lǐ hóng xìng , jié gǔ sān shēng dǎ kāi 。
dà yǔ lǐng tóu méi è , guǎn chéng hū shàng píng lái 。

Rate this poem: 

Become a Patron!

Reviews

No reviews yet.