Traditional

又射覆橘子

圓似珠,色如丹。
儻能擘破同分吃,爭不慚愧洞庭山。

Simplified

又射覆橘子

圆似珠,色如丹。
傥能擘破同分吃,争不惭愧洞庭山。

Pronunciation

yòu shè fù jú zǐ

yuán sì zhū , sè rú dān 。
tǎng néng bò pò tóng fēn chī , zhēng bù cán kuì dòng tíng shān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.