Traditional

又題

一葉題詩出禁城,誰人酬和獨含情。
自嗟不及波中葉,蕩漾乘春取次行。

Simplified

又题

一叶题诗出禁城,谁人酬和独含情。
自嗟不及波中叶,荡漾乘春取次行。

Pronunciation

yòu tí

yī yè tí shī chū jīn chéng , shuí rén chóu hé dú hán qíng 。
zì jiē bù jí bō zhōng yè , dàng yàng chéng chūn qǔ cì xíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.