Traditional

發丈亭

姚江乘潮潮始生,長亭卻趁落潮行。
參差鄰舫一時發,臥聽滿江柔櫓聲。

Simplified

发丈亭

姚江乘潮潮始生,长亭却趁落潮行。
参差邻舫一时发,卧听满江柔橹声。

Pronunciation

fā zhàng tíng

yáo jiāng chéng cháo cháo shǐ shēng , cháng tíng què chèn luò cháo xíng 。
cān chà lín fǎng yī shí fā , wò tīng mǎn jiāng róu lǔ shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.