Traditional

古仙壇

遠山誰放燒,疑是壇邊醮。
仙人錯下山,拍手壇邊笑。

Simplified

古仙坛

远山谁放烧,疑是坛边醮。
仙人错下山,拍手坛边笑。

Pronunciation

gǔ xiān tán

yuǎn shān shuí fàng shāo , yí shì tán biān jiào 。
xiān rén cuò xià shān , pāi shǒu tán biān xiào 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.