Traditional

古意

轆轤曉轉素絲綆,桐聲夜落蒼苔磚。
涓涓吹溜若時雨,濯濯佳蔬非用天。
丈夫不解此中意,抱甕當時徒自賢。

Simplified

古意

辘轳晓转素丝绠,桐声夜落苍苔砖。
涓涓吹溜若时雨,濯濯佳蔬非用天。
丈夫不解此中意,抱瓮当时徒自贤。

Pronounciation

gǔ yì

lù lu xiǎo zhuǎn sù sī gěng , tóng shēng yè luò cāng tái zhuān 。
juān juān chuī liū ruò shí yǔ , zhuó zhuó jiā shū fēi yòng tiān 。
zhàng fū bù jiě cǐ zhōng yì , bào wèng dāng shí tú zì xián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.