Traditional

印將金鎖鎖,簾用玉鉤鉤。
不隨妖艷開,獨媚玄冥節。
豈是為窮常見隔,隻應嫌酒不相過。

Simplified

印将金锁锁,帘用玉钩钩。
不随妖艳开,独媚玄冥节。
岂是为穷常见隔,只应嫌酒不相过。

Pronunciation

yìn jiāng jīn suǒ suǒ , lián yòng yù gōu gōu 。
bù suí yāo yàn kāi , dú mèi xuán míng jié 。
qǐ shì wéi qióng cháng jiàn gé , zhī yīng xián jiǔ bù xiāng guò 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.