Traditional

郵筒不解獻茱萸。
趙侯首帶鹿耳巾,規模出自陶弘景。

Simplified

邮筒不解献茱萸。
赵侯首带鹿耳巾,规模出自陶弘景。

Pronunciation

yóu tǒng bù jiě xiàn zhū yú 。
zhào hóu shǒu dài lù ěr jīn , guī mó chū zì táo hóng jǐng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.