Traditional

合江夜宴歸馬上作

零露中宵濕綠苔,江郊縱飲亦荒哉!
引杯快似黃河瀉,落筆聲如白雨來。
纖指醉聽箏柱促,長檠時看燭花摧。
頭顱自揣應虛死,馬上長歌寄此哀。

Simplified

合江夜宴归马上作

零露中宵湿绿苔,江郊纵饮亦荒哉!
引杯快似黄河泻,落笔声如白雨来。
纤指醉听筝柱促,长檠时看烛花摧。
头颅自揣应虚死,马上长歌寄此哀。

Pronunciation

hé jiāng yè yàn guī mǎ shàng zuò

líng lù zhōng xiāo shī lǜ tái , jiāng jiāo zòng yǐn yì huāng zāi !
yǐn bēi kuài sì huáng hé xiè , luò bǐ shēng rú bái yǔ lái 。
xiān zhǐ zuì tīng zhēng zhù cù , cháng qíng shí kàn zhú huā cuī 。
tóu lú zì chuǎi yīng xū sǐ , mǎ shàng cháng gē jì cǐ āi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.