Traditional

同李司直諸公暑夜南餘館

何處多明月,津亭暑夜深。
煙霞不可望,雲樹更沈沈。
好是吳中隱,仍為洛下吟。
微官朝復夕,牽強亦何心。

Simplified

同李司直诸公暑夜南馀馆

何处多明月,津亭暑夜深。
烟霞不可望,云树更沉沉。
好是吴中隐,仍为洛下吟。
微官朝复夕,牵强亦何心。

Pronunciation

tóng lǐ sī zhí zhū gōng shǔ yè nán yú guǎn

hé chǔ duō míng yuè , jīn tíng shǔ yè shēn 。
yān xiá bù kě wàng , yún shù gēng chén chén 。
hǎo shì wú zhōng yǐn , réng wéi luò xià yín 。
wēi guān zhāo fù xī , qiān qiáng yì hé xīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.