Traditional

同樊潤州遊郡東山

北固多陳跡,東山復盛遊。
鐃聲發大道,草色引行騶。
此地何時有,長江自古流。
頻隨公府步,南客寄徐州。

Simplified

同樊润州游郡东山

北固多陈迹,东山复盛游。
铙声发大道,草色引行驺。
此地何时有,长江自古流。
频随公府步,南客寄徐州。

Pronunciation

tóng fán rùn zhōu yóu jùn dōng shān

běi gù duō chén jì , dōng shān fù shèng yóu 。
náo shēng fā dà dào , cǎo sè yǐn xíng zōu 。
cǐ dì hé shí yǒu , cháng jiāng zì gǔ liú 。
pín suí gōng fǔ bù , nán kè jì xú zhōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.