Traditional

同諸公尋李方直不遇

聞說到揚州,吹簫憶舊遊。
人來多不見,莫是上迷樓。

Simplified

同诸公寻李方直不遇

闻说到扬州,吹箫忆旧游。
人来多不见,莫是上迷楼。

Pronounciation

tóng zhū gōng xún lǐ fāng zhí bù yù

wén shuō dào yáng zhōu , chuī xiāo yì jiù yóu 。
rén lái duō bù jiàn , mò shì shàng mí lóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.