Traditional

後庭宴

千裏故鄉,十年華屋,亂魂飛過屏山簇。
眼重眉褪不勝春,菱花知我銷香玉。
雙雙燕子歸來,應解笑人幽獨。
斷歌零舞,遺恨清江曲。
萬樹綠低迷,一庭紅撲簌。

Simplified

后庭宴

千里故乡,十年华屋,乱魂飞过屏山簇。
眼重眉褪不胜春,菱花知我销香玉。
双双燕子归来,应解笑人幽独。
断歌零舞,遗恨清江曲。
万树绿低迷,一庭红扑簌。

Pronunciation

hòu tíng yàn

qiān lǐ gù xiāng , shí nián huá wū , luàn hún fēi guò píng shān cù 。
yǎn zhòng méi tùn bù shèng chūn , líng huā zhī wǒ xiāo xiāng yù 。
shuāng shuāng yàn zǐ guī lái , yīng jiě xiào rén yōu dú 。
duàn gē líng wǔ , yí hèn qīng jiāng qū 。
wàn shù lǜ dī mí , yī tíng hóng pū sù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.