Traditional

周五聲調曲 宮調曲 三

握衡平地紀。
觀象正天樞。
祺祥鐘赤縣。
靈瑞炳皇都。
更受昭華玉。
還披蘭葉圖。
金波來白兔。
弱木下蒼烏。
玉鬥調元協。
金沙富國祖。
青丘還擾圃。
丹穴更巢梧。
安樂新成慶。
長生百福符。

Simplified

周五声调曲 宫调曲 三

握衡平地纪。
观象正天枢。
祺祥钟赤县。
灵瑞炳皇都。
更受昭华玉。
还披兰叶图。
金波来白兔。
弱木下苍乌。
玉斗调元协。
金沙富国祖。
青丘还扰圃。
丹穴更巢梧。
安乐新成庆。
长生百福符。

Pronunciation

zhōu wǔ shēng diào qū gōng diào qū sān

wò héng píng dì jì , guān xiàng zhèng tiān shū , qí xiáng zhōng chì xiàn , líng ruì bǐng huáng dū , gēng shòu zhāo huá yù , huán pī lán yè tú , jīn bō lái bái tù , ruò mù xià cāng wū , yù dǒu diào yuán xié , jīn shā fù guó zǔ , qīng qiū huán rǎo pǔ , dān xué gēng cháo wú , ān lè xīn chéng qìng , cháng shēng bǎi fú fú ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.