Traditional

周宗廟歌 皇夏

年祥辨日。
上協龜言。
奉酎承列。
來庭駿奔。
雕禾飾斝。
翠羽承樽。
敬殫如此。
恭惟執燔。

Simplified

周宗庙歌 皇夏

年祥辨日。
上协龟言。
奉酎承列。
来庭骏奔。
雕禾饰斝。
翠羽承樽。
敬殚如此。
恭惟执燔。

Pronunciation

zhōu zōng miào gē huáng xià

nián xiáng biàn rì , shàng xié guī yán , fèng zhòu chéng liè , lái tíng jùn bēn , diāo hé shì jiǎ , cuì yǔ chéng zūn , jìng dān rú cǐ , gōng wéi zhí fán ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.