Traditional

周宗廟歌 皇夏

慶緒千重秀。
鴻源萬裏長。
無時猶戢翼。
有道故韜光。
盛德必有後。
仁義終克昌。
明星初肇慶。
大電久呈祥。

Simplified

周宗庙歌 皇夏

庆绪千重秀。
鸿源万里长。
无时犹戢翼。
有道故韬光。
盛德必有后。
仁义终克昌。
明星初肇庆。
大电久呈祥。

Pronunciation

zhōu zōng miào gē huáng xià

qìng xù qiān zhòng xiù , hóng yuán wàn lǐ cháng , wú shí yóu jí yì , yǒu dào gù tāo guāng , shèng dé bì yǒu hòu , rén yì zhōng kè chāng , míng xīng chū zhào qìng , dà diàn jiǔ chéng xiáng ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.