Traditional

和從駕登雲居寺塔詩

重巒千仞塔。
危磴九層臺。
石關恒逆上。
山梁乍鬥回。
階下雲峰出。
窗前風洞開。
隔嶺鐘聲度。
中天梵響來。
平時欣侍從。
於此蹔徘徊。

Simplified

和从驾登云居寺塔诗

重峦千仞塔。
危磴九层台。
石关恒逆上。
山梁乍斗回。
阶下云峰出。
窗前风洞开。
隔岭钟声度。
中天梵响来。
平时欣侍从。
于此蹔徘徊。

Pronunciation

hé cóng jià dēng yún jū sì tǎ shī

zhòng luán qiān rèn tǎ , wēi dèng jiǔ céng tái , shí guān héng nì shàng , shān liáng zhà dǒu huí , jiē xià yún fēng chū , chuāng qián fēng dòng kāi , gé lǐng zhōng shēng dù , zhōng tiān fàn xiǎng lái , píng shí xīn shì cóng , yú cǐ zàn pái huái ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.