Traditional

和微之詩二十三首·和望曉

休吟稽山曉,聽詠秦城旦。
鳴雞初有聲,宿鳥猶未散。
丁丁漏向盡,冬冬鼓過半。
南山青沈沈,東方白漫漫。
街心若流水,城角如斷岸。
星河稍隅落,宮闕方輪煥。
朝車雷四合,騎火星一貫。
赫奕冠蓋盛,熒煌朱紫爛。
沙堤亙蟆池,市路繞龍斷。
白日忽照耀,紅塵紛散亂。
貴教過客避,榮任行人看。
祥煙滿虛空,春色無邊畔。
鹓行候晷刻,龍尾登霄漢。
臺殿暖宜攀,風光晴可玩。
草鋪地茵褥,雲卷天幃幔。
鶯雜佩鏘鏘,花饒衣粲粲。
何言終日樂,獨起臨風嘆。
嘆我同心人,一別春七換。
相望山隔礙,欲去官羈絆。
何日到江東,超然似張翰。

Simplified

和微之诗二十三首·和望晓

休吟稽山晓,听咏秦城旦。
鸣鸡初有声,宿鸟犹未散。
丁丁漏向尽,冬冬鼓过半。
南山青沈沈,东方白漫漫。
街心若流水,城角如断岸。
星河稍隅落,宫阙方轮焕。
朝车雷四合,骑火星一贯。
赫奕冠盖盛,荧煌朱紫烂。
沙堤亘蟆池,市路绕龙断。
白日忽照耀,红尘纷散乱。
贵教过客避,荣任行人看。
祥烟满虚空,春色无边畔。
鹓行候晷刻,龙尾登霄汉。
台殿暖宜攀,风光晴可玩。
草铺地茵褥,云卷天帏幔。
莺杂佩锵锵,花饶衣粲粲。
何言终日乐,独起临风叹。
叹我同心人,一别春七换。
相望山隔碍,欲去官羁绊。
何日到江东,超然似张翰。

Pronunciation

hé wēi zhī shī èr shí sān shǒu · hé wàng xiǎo

xiū yín jī shān xiǎo , tīng yǒng qín chéng dàn 。
míng jī chū yǒu shēng , sù niǎo yóu wèi sàn 。
dīng dīng lòu xiàng jìn , dōng dōng gǔ guò bàn 。
nán shān qīng shěn shěn , dōng fāng bái màn màn 。
jiē xīn ruò liú shuǐ , chéng jiǎo rú duàn àn 。
xīng hé shāo yú luò , gōng què fāng lún huàn 。
zhāo chē léi sì hé , qí huǒ xīng yī guàn 。
hè yì guān gài shèng , yíng huáng zhū zǐ làn 。
shā dī gèn mB chí , shì lù rào lóng duàn 。
bái rì hū zhào yào , hóng chén fēn sàn luàn 。
guì jiào guò kè bì , róng rèn xíng rén kàn 。
xiáng yān mǎn xū kōng , chūn sè wú biān pàn 。
yuān xíng hòu guǐ kè , lóng wěi dēng xiāo hàn 。
tái diàn nuǎn yí pān , fēng guāng qíng kě wán 。
cǎo pū dì yīn rù , yún juàn tiān wéi màn 。
yīng zá pèi qiāng qiāng , huā ráo yī càn càn 。
hé yán zhōng rì lè , dú qǐ lín fēng tàn 。
tàn wǒ tóng xīn rén , yī bié chūn qī huàn 。
xiāng wàng shān gé ài , yù qù guān jī bàn 。
hé rì dào jiāng dōng , chāo rán sì zhāng hàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.