Traditional

和晨霞 此後在上都作。

君歌仙氏真,我歌慈氏真。
慈氏發真念,念此閻浮人。
左命大迦葉,右召桓提因。
千萬化菩薩,百億諸鬼神。
上自非相頂,下及風水輪。
胎卵濕化類,蠢蠢難具陳。
弘願在救拔,大悲忘辛勤。
無論善不善,豈間冤與親。
抉開生盲眼,擺去煩惱塵。
燭以智慧日,灑之甘露津。
千界一時度,萬法無與鄰。
借問晨霞子,何如朝玉宸?

Simplified

和晨霞 此后在上都作。

君歌仙氏真,我歌慈氏真。
慈氏发真念,念此阎浮人。
左命大迦叶,右召桓提因。
千万化菩萨,百亿诸鬼神。
上自非相顶,下及风水轮。
胎卵湿化类,蠢蠢难具陈。
弘愿在救拔,大悲忘辛勤。
无论善不善,岂间冤与亲。
抉开生盲眼,摆去烦恼尘。
烛以智慧日,洒之甘露津。
千界一时度,万法无与邻。
借问晨霞子,何如朝玉宸?

Pronunciation

hé chén xiá cǐ hòu zài shàng dū zuò 。

jūn gē xiān shì zhēn , wǒ gē cí shì zhēn 。
cí shì fā zhēn niàn , niàn cǐ yán fú rén 。
zuǒ mìng dà jiā yè , yòu zhào huán tí yīn 。
qiān wàn huà pú sà , bǎi yì zhū guǐ shén 。
shàng zì fēi xiāng dǐng , xià jí fēng shuǐ lún 。
tāi luǎn shī huà lèi , chǔn chǔn nán jù chén 。
hóng yuàn zài jiù bá , dà bēi wàng xīn qín 。
wú lùn shàn bù shàn , qǐ jiān yuān yǔ qīn 。
jué kāi shēng máng yǎn , bǎi qù fán nǎo chén 。
zhú yǐ zhì huì rì , sǎ zhī gān lù jīn 。
qiān jiè yī shí dù , wàn fǎ wú yǔ lín 。
jiè wèn chén xiá zǐ , hé rú zhāo yù chén ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.