Traditional

和李相公留守題漕上新橋六韻 同用黎字。

選石鋪新路,安橋壓古堤。
似從銀漢下,落傍玉川西。
影定欄桿倒,標高華表齊。
煙開虹半見,月冷鶴雙棲。
材映夔龍小,功嫌元凱低。
從容濟世後,余力及黔黎。

Simplified

和李相公留守题漕上新桥六韵 同用黎字。

选石铺新路,安桥压古堤。
似从银汉下,落傍玉川西。
影定栏杆倒,标高华表齐。
烟开虹半见,月冷鹤双栖。
材映夔龙小,功嫌元凯低。
从容济世后,余力及黔黎。

Pronunciation

hé lǐ xiāng gōng liú shǒu tí cáo shàng xīn qiáo liù yùn tóng yòng lí zì 。

xuǎn shí pū xīn lù , ān qiáo yā gǔ dī 。
sì cóng yín hàn xià , luò bàng yù chuān xī 。
yǐng dìng lán gān dǎo , biāo gāo huá biǎo qí 。
yān kāi hóng bàn jiàn , yuè lěng hè shuāng qī 。
cái yìng kuí lóng xiǎo , gōng xián yuán kǎi dī 。
cóng róng jì shì hòu , yú lì jí qián lí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.