Traditional

和範待制秋興

睡臉余痕印枕紋,秋衾微潤覆爐熏。
井桐搖落先霜盡,衣杵淒涼帶月聞。
佛屋紗燈明小像,經奩魚蠹蝕真文。
身如病驥惟思臥,誰許能空萬馬群。

Simplified

和范待制秋兴

睡脸余痕印枕纹,秋衾微润覆炉熏。
井桐摇落先霜尽,衣杵凄凉带月闻。
佛屋纱灯明小像,经奁鱼蠹蚀真文。
身如病骥惟思卧,谁许能空万马群。

Pronunciation

hé fàn dài zhì qiū xīng

shuì liǎn yú hén yìn zhěn wén , qiū qīn wēi rùn fù lú xūn 。
jǐng tóng yáo luò xiān shuāng jìn , yī chǔ qī liáng dài yuè wén 。
fó wū shā dēng míng xiǎo xiàng , jīng lián yú dù shí zhēn wén 。
shēn rú bìng jì wéi sī wò , shuí xǔ néng kōng wàn mǎ qún 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.