Traditional

和陳魯山十詩以孟夏草木長遶屋樹扶疏為韻

櫻酪事已過,角黍配夏熟。
尚憶少小時,彩縷系腕玉。
此生本幻戲,衰態轉眼足。
三郎老無憀,始解嘆絲木。

Simplified

和陈鲁山十诗以孟夏草木长遶屋树扶疏为韵

樱酪事已过,角黍配夏熟。
尚忆少小时,彩缕系腕玉。
此生本幻戏,衰态转眼足。
三郎老无憀,始解叹丝木。

Pronunciation

hé chén lǔ shān shí shī yǐ mèng xià cǎo mù cháng rào wū shù fú shū wéi yùn

yīng lào shì yǐ guò , jiǎo shǔ pèi xià shú 。
shàng yì shǎo xiǎo shí , cǎi lǚ xì wàn yù 。
cǐ shēng běn huàn xì , shuāi tài zhuǎn yǎn zú 。
sān láng lǎo wú liáo , shǐ jiě tàn sī mù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.