Traditional

和馬郎中移白菊見示

陶詩隻采黃金實,郢曲新傳白雪英。
素色不同籬下發,繁花疑自月中生。
浮杯小摘開雲母,帶露全移綴水精。
偏稱含香五字客,從茲得地始芳榮。

Simplified

和马郎中移白菊见示

陶诗只采黄金实,郢曲新传白雪英。
素色不同篱下发,繁花疑自月中生。
浮杯小摘开云母,带露全移缀水精。
偏称含香五字客,从兹得地始芳荣。

Pronunciation

hé mǎ láng zhōng yí bái jú jiàn shì

táo shī zhī cǎi huáng jīn shí , yǐng qū xīn chuán bái xuě yīng 。
sù sè bù tóng lí xià fā , fán huā yí zì yuè zhōng shēng 。
fú bēi xiǎo zhāi kāi yún mǔ , dài lù quán yí zhuì shuǐ jīng 。
piān chēng hán xiāng wǔ zì kè , cóng zī dé dì shǐ fāng róng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.