Traditional

詠懷

昔為鳳閣郎,今為二千石。
自覺不如今,人言不如昔。
昔雖居近密,終日多憂惕。
有詩不敢吟,有酒不敢吃。
今雖在疏遠,竟歲無牽役。
飽食坐終朝,長歌醉通夕。
人生百年內,疾速如過隙。
先務身安閑,次要心歡適。
事有得而失,物有損而益。
所以見道人,觀心不觀跡。

Simplified

咏怀

昔为凤阁郎,今为二千石。
自觉不如今,人言不如昔。
昔虽居近密,终日多忧惕。
有诗不敢吟,有酒不敢吃。
今虽在疏远,竟岁无牵役。
饱食坐终朝,长歌醉通夕。
人生百年内,疾速如过隙。
先务身安闲,次要心欢适。
事有得而失,物有损而益。
所以见道人,观心不观迹。

Pronunciation

yǒng huái

xī wéi fèng gé láng , jīn wéi èr qiān shí 。
zì jué bù rú jīn , rén yán bù rú xī 。
xī suī jū jìn mì , zhōng rì duō yōu tì 。
yǒu shī bù gǎn yín , yǒu jiǔ bù gǎn chī 。
jīn suī zài shū yuǎn , jìng suì wú qiān yì 。
bǎo shí zuò zhōng zhāo , cháng gē zuì tōng xī 。
rén shēng bǎi nián nèi , jí sù rú guò xì 。
xiān wù shēn ān xián , cì yào xīn huān shì 。
shì yǒu dé ér shī , wù yǒu sǔn ér yì 。
suǒ yǐ jiàn dào rén , guān xīn bù guān jì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.