Traditional

詠懷

隨緣逐處便安閑,不住朝廷不入山。
心似虛舟浮水上,身同宿鳥寄林間。
尚平婚嫁了無累,馮翊符章封卻還。
[時阿羅初嫁,及同州官吏放歸。
]處分貧家殘活計,匹如身後莫相關。

Simplified

咏怀

随缘逐处便安闲,不住朝廷不入山。
心似虚舟浮水上,身同宿鸟寄林间。
尚平婚嫁了无累,冯翊符章封却还。
[时阿罗初嫁,及同州官吏放归。
]处分贫家残活计,匹如身后莫相关。

Pronunciation

yǒng huái

suí yuán zhú chǔ biàn ān xián , bù zhù zhāo tíng bù rù shān 。
xīn sì xū zhōu fú shuǐ shàng , shēn tóng sù niǎo jì lín jiān 。
shàng píng hūn jià liǎo wú léi , féng yì fú zhāng fēng què huán 。
[ shí ā luó chū jià , jí tóng zhōu guān lì fàng guī 。
] chǔ fēn pín jiā cán huó jì , pǐ rú shēn hòu mò xiāng guān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.