Traditional

詠懷

自從委順任浮沈,漸覺年多功用深。
面上減除憂喜色,胸中消盡是非心。
妻兒不問唯耽酒,冠蓋皆慵隻抱琴。
長笑靈均不知命,江蘺叢畔苦悲吟。

Simplified

咏怀

自从委顺任浮沈,渐觉年多功用深。
面上减除忧喜色,胸中消尽是非心。
妻儿不问唯耽酒,冠盖皆慵只抱琴。
长笑灵均不知命,江蓠丛畔苦悲吟。

Pronunciation

yǒng huái

zì cóng wěi shùn rèn fú shěn , jiàn jué nián duō gōng yòng shēn 。
miàn shàng jiǎn chú yōu xǐ sè , xiōng zhōng xiāo jìn shì fēi xīn 。
qī ér bù wèn wéi dān jiǔ , guān gài jiē yōng zhī bào qín 。
cháng xiào líng jūn bù zhī mìng , jiāng lí cóng pàn kǔ bēi yín 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.