Traditional

哀郢

遠接商周祚最長,北盟齊晉勢爭強。
章華歌舞終蕭瑟,雲夢風煙舊莽蒼。
草合故宮惟雁起,盜穿荒冢有狐藏。
離騷未盡靈均恨,誌士千秋淚滿裳。

Simplified

哀郢

远接商周祚最长,北盟齐晋势争强。
章华歌舞终萧瑟,云梦风烟旧莽苍。
草合故宫惟雁起,盗穿荒冢有狐藏。
离骚未尽灵均恨,志士千秋泪满裳。

Pronunciation

āi yǐng

yuǎn jiē shāng zhōu zuò zuì cháng , běi méng qí jìn shì zhēng qiáng 。
zhāng huá gē wǔ zhōng xiāo sè , yún mèng fēng yān jiù mǎng cāng 。
cǎo hé gù gōng wéi yàn qǐ , dào chuān huāng zhǒng yǒu hú cáng 。
lí sāo wèi jìn líng jūn hèn , zhì shì qiān qiū lèi mǎn cháng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.