Traditional

哭劉敦質

小樹兩株柏,新土三尺墳。
蒼蒼白露草,此地哭劉君。
哭君豈無辭,辭雲君子人。
如何天不吊,窮悴至終身。
愚者多貴壽,賢者獨賤迍。
龍亢彼無悔,蠖屈此不伸。
哭罷持此辭,吾將詰羲文。

Simplified

哭刘敦质

小树两株柏,新土三尺坟。
苍苍白露草,此地哭刘君。
哭君岂无辞,辞云君子人。
如何天不吊,穷悴至终身。
愚者多贵寿,贤者独贱迍。
龙亢彼无悔,蠖屈此不伸。
哭罢持此辞,吾将诘羲文。

Pronunciation

kū liú dūn zhì

xiǎo shù liǎng zhū bǎi , xīn tǔ sān chǐ fén 。
cāng cāng bái lù cǎo , cǐ dì kū liú jūn 。
kū jūn qǐ wú cí , cí yún jūn zǐ rén 。
rú hé tiān bù diào , qióng cuì zhì zhōng shēn 。
yú zhě duō guì shòu , xián zhě dú jiàn zhūn 。
lóng kàng bǐ wú huǐ , huò qū cǐ bù shēn 。
kū bà chí cǐ cí , wú jiāng jié xī wén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.