Traditional

哭開孫

學步漸扶床,乘車已駕羊。
虛稱砌臺使,不遇玉函方。
杳杳天難問,茫茫夜正長。
寂寥誰伴汝,蕭寺閉空房。

Simplified

哭开孙

学步渐扶床,乘车已驾羊。
虚称砌台使,不遇玉函方。
杳杳天难问,茫茫夜正长。
寂寥谁伴汝,萧寺闭空房。

Pronunciation

kū kāi sūn

xué bù jiàn fú chuáng , chéng chē yǐ jià yáng 。
xū chēng qì tái shǐ , bù yù yù hán fāng 。
yǎo yǎo tiān nán wèn , máng máng yè zhèng cháng 。
jì liáo shuí bàn rǔ , xiāo sì bì kōng fáng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.